Lembaga Pendidikan Madrasah

Lembaga Pendidikan Madrasah

Lembaga Pendidikan Madrasah adalah Sekolah Umum berciri Khas Islam. Jika dibandingkan dengan sekolah  dibawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  Jenjang pendidikan madrasah sebagai berikut:

  1. Raudhatul Athfal (RA) setingkat dengan Taman Kanak-kanak (TK)
  2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD)
  3. Madrasah Tsnawiyah (MTs) setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  4. Madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sebagai sekolah umum, Madrasah sebagai mengajarkan kurikulum yang sama dengan yang diajarkan di Sekolah.

Madrasah sebagai ciri khas Islam mengembangkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui penambahan jam pelajaran dan membagi menjadi 5 mata pelajaran agama Islam yaitu:

  1. Al-Quran-Hadits
  2. Aqidah Akhlak
  3. Fikih
  4. Sejarah Kebudayaan Islam
  5. Bahasa Arab

Raudhatul Athfal

Pendidikan Madrasah yang setingkat Taman Kanak-kanak adalah Raudhatul Athfal.

Selengkapnya


Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah setingkat Sekolah Dasar.

Selengkapnya


Pendidikan Madrasah Tsanawiyah

Selengkapnya


Pendidikan Madrasah Aliyah